Salg af haver

Haver der er til salg

Hvis du vil overtage en have og

  1. Du er medlem af foreningen, dvs. at du i forvejen har en have eller er passivt medlem bosiddende i Struer Kommune:
    Aflever dit ønske skriftligt til formanden med det samme. I den første uge får man ret til at overtage efter anciennitet, dog således at aktive medlemmer går forud for passive. Efter den første uge er det tidspunktet for modtagelsen af dit tilsagn om at købe der er bestemmende for retten til at handle.
  2. Du er ikke medlem af foreningen og bor i Struer Kommune:
    Aflever dit ønske til formanden med det samme. Efter den første uge er gået uden at medlemmer har ønsket at overtage får ikke-medlemmer ret i den rækkefølge de har henvendt sig.
  3. Du er passivt eller ikke medlem og bor uden for Struer Kommune:
    Aflever dit ønske med det samme idet rækkefølgen for tilsagnenes indsendelse atter er afgørende når de 2 måneder udenbys skal vente, er gået.

Prisen for haven kan ikke overstige den af § 10 udvalget fastsatte salgssum. Man må gerne byde lavere, men risikerer så at sælger går videre til næste i rækkefølgen og spørger om hun er villig til at betale op til den fastsatte pris.

Vedtægterne siger om havesalg:

§ 2 Medlemmer er alle der lejer en have.

En have kan først udlejes til andre end personer med fast adresse i Struer Kommune, når den har været udbudt i 2 måneder.

Et medlem/husstand må max. råde over 1 have. Man må ikke overlade brugen af haveloddet til andre.

Alle kan optages som passive medlemmer.

 

- og ordensreglementet:

§ 3 Overdragelse af bebyggelse m.v.

Et medlem kan kun leje én kolonihave. Ved køb af anden have skal man omgående sætte sin nuværende have til salg.

Med henblik på at forebygge spekulation ved salg, fastsættes følgende regler for overdragelse af kolonihaver:

1. En have, der ikke er sat til salg, kan frit overdrages til forældre, børn eller børnebørn for så vidt den/de pågældende kan godkendes som lejere mod oprettelse af ny lejekontrakt og nyt medlemsnummer.

Ved dødsfald gælder bestemmelserne i lejekontraktens § 5.

Ved ændringer i familieforhold som følge af ophævelse af samlivsforhold mellem ægtefæller eller personer, der lever i ægteskabslignende forhold gælder bestemmelserne i lejekontraktens §6. I alle andre tilfælde skal en ledig have tilbydes den ansøger, der har det laveste medlemsnummer, og som indgår på de af bestyrelsen godkendte overdragelsesbetingelser, dog således, at aktive medlemmer, dvs. havelejere har fortrinsret frem for passive medlemmer. Efter en uge gælder ”først til mølle princippet”. Købstilbud skal altid fremsættes skriftligt overfor bestyrelsen af hensyn til dateringen af tilbuddet.

Af hensyn til reglen om laveste medlemsnummer, skal ledige haver være opslået i skabene i 1 uge.

Lejeren skal være fyldt 18 år, når lejekontrakten oprettes.

2. For haver uden bebyggelse kan der normalt ikke kræves nogen afståelsessum.

3. For haver med bebyggelse foretager § 10-udvalget en vurdering af denne bebyggelse med tilhørende installationer af vand, kloak m.v. og fremkommer herefter med en indstilling til bestyrelsen. Indstillingen er vejledende for bestyrelsen, der er berettiget til at fastsætte overdragelsesvilkår, der afviger fra udvalgets indstilling.

Såfremt bebyggelsen ikke opfylder de gældende regler, er bestyrelsen beret­tiget til at nægte, at handlen gennemføres, før byggeriet er lovliggjort.

4. Prisen for bebyggelse m.v. og dertil hørende installationer fastsættes under hensyn til anskaffelsesprisen, bebyggelsens alder, forbedringer og vedlige­holdelsestilstand.

Med henblik på at kunne foretage den mest retfærdige vurdering af bebyggelsen m.v., er foreningen berettiget til at forlange dokumentation for anskaffel­ses­summen og varige forbedringer.

Køber er ikke pligtig til at købe/overtage redskaber og indbo.

5. Dersom en sælger ikke kan godkende de af bestyrelsen fastsatte overdragelses­betingelser, er han berettiget til for egen regning at fjerne den pågældende be­byggelse, og han har da pligt til at efterlade grunden ryddet for fundament m.v.

6. Køber og sælger betaler foreningen et gebyr, fastsat på foreningens general­forsamling, i forbindelse med handel/overdragelse af et hus. Ingen handel/over­dragelse og udlejning af haver kan foregå uden bestyrelsens direkte medvirken.

7. Bestyrelsen påtager sig intet ansvar overfor indtrædende medlemmer, hvis et udtrædende medlem bevidst eller ubevidst har fortiet forhold om pantsætning af den bebyggelse m.v., der overdrages.