Suppevisken februar 2009

 

Ordinær generalforsamling afholdes i Vraldhal,
lørdag den 4. april 2009 kl. 9.30.
Dagsorden:

 

1.0         Valg af dirigent.
1.1         Valg af referent.
1.2         Valg af stemmetællere.(3)

2.0         Formandens beretning.

3.0         Regnskab ved kassereren.
3.1         Regnskab, festudvalget.    

4.0         Indkomne forslag.

5.0         Valg af formand. Leif Eskelund afgår, modtager genvalg.
5.1         Valg af bestyrelsesmedl. Ane Marie Krabbe afgår, modtager ikke genvalg.
5.2         Valg af bestyrelsesmedlem, Karen Gade Nielsen afgår, modtager genvalg.
5.3         Valg af bestyrelsessuppl. Anne Mette Aagaard afgår, modtager genvalg.

6.0         Valg af revisor, Birte Andersen afgår, modtager ikke genvalg.
6.1         Valg af revisorsuppl. Eigil Nielsen afgår, modtager genvalg.

7.0         Valg af § 10 udvalg. Alle afgår. Tage Møller Pedersen, Grethe Hestbech
               og Ole Maach modtager genvalg. Der skal vælges nyt medlem fra vej 4.

8.0         Valg af festudvalg. Alle afgår. Bente Krogh, Viggo Andersen og Solvej Andersen
               modt. genvalg. Valg af nyt medlem.

9.            Evt.

Husk: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest ugedagen  før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene vil være opslået i udhængsskabene ca.1 uge før generalforsamlingen.
Vi har på nuværende tidspunkt et forslag, der skal til afstemning, nemlig evt. flytning af containerpladsen. Prisen er anslået til ca. 11.500 kr. Med hensyn til placeringen, se kort i udhængsskabene.
Foreningen er vært ved kaffe, te og rundstykker samt 1 genstand.
Mød op og gør din indflydelse gældende.
 
Info fra bestyrelsen.
 
Leje af og arrangementer i Vraldhal udenfor sæsonen.
Da der har været en forespørgsel om leje af Vraldhal i februar måned, har bestyrelsen og festudvalget vedtaget følgende retningslinier:
Oktober, november.
Såfremt vandtilførslen ikke er afbrudt til Vraldhal, kan denne udlejes, og festudvalget kan afholde arrangementer. Ved udlejning betaler lejeren selv for ekstra strøm til varmeforbrug.
December, januar,februar og marts.
Vraldhal kan ikke benyttes i ovennævnte måneder.
 
Prisen for leje af Vraldhal.
Fra 1. april 2009 er prisen for leje af Vraldhal fastsat til 700 kr. + 300 kr. i depositum. Såfremt lokalerne er afleveret i tilfredsstillende rengjort stand, refunderes de 300 kr. Beskadiget porcelæn, glas eller andet erstattes i henhold til festudvalgets bestemmelser.
 
Åbne Haver.
Vi har fået en henvendelse fra Struer Havekreds om , at de gerne vil besøge vores havekoloni. Datoen er fastsat til den 12. august 2009 mellem kl. 18-21. Har I lyst til at vise jeres have til andre den dag, er I meget velkommen til at være med. Yderligere oplysninger om arrangementet vil komme i næste Suppevisk samt ved opslag i udhængsskabene.
 
Vinterafdækning.
Husk, vinterafdækningen skal være fjernet inden 1. april. Det vil sige, terrasserne må kun være lukket helt op mod vest. I de 30 cm. der skal være fri, må der ikke forefindes persienner, gardiner eller lignende, som kan trækkes for, alt skal fjernes, ligesom en skyde­dør/overlåge ved indgangen ikke må hænge på stedet, men skal fjernes helt. Ved carportløsningen skal een side være helt åben. ( Se i øvrigt Ordensreglementets § 2, stk. 3)
Såfremt ovennævnte ikke er i orden, forfalder der straks et gebyr på 500 kr. og der gives ingen advarsler. Bestyrelsen og § 10 udvalget vil foretage eftersyn umiddelbart efter 1. april.
Det var Struer kommunes betingelser for, at vi fik tilladelse til at lukke terrasserne om vinteren.
 
Grønne områder,
Som tidligere meddelt i Suppevisken er det ikke tilladt at parkere på de grønne områder ned mod vandet. Vi opfordrer derfor så mange som muligt til at etablere parkeringsplads på egen grund.
 
Vandafledningsbidrag.
Som nævnt i sidste nummer af Suppevisken vil vandaflednings­bidraget nu blive opkrævet af Haveforeningen sammen med vand­forbruget og havelejen for april kvartal. Prisen for vand (forbrug og afledningsbidrag) er 30 kr. pr. m3. De, der ikke er tilsluttet kloak, skal alene betale 14 kr. pr. m3.

 

Vand.
Husk Hvis I har haft lukket for vandet i vinter og åbner igen, skal jord-stophanen skrues helt om (til venstre) til den ikke kan gå længere, kontroller derefter, at vandmåleren står stille.
Det kan blive dyrt, hvis det bliver gjort forkert.
 
Køkkencontainere.
Fra 1. april får vi nye containere til køkkenaffald. Containerne bliver samme størrelse som den, vi har til pap og papir, 680 liter. Fremover skal al køkkenaffald derfor afleveres i små plastposer med snøre, så de kan lukkes helt. (ikke store sække) Vi regner hermed med, at vi kan mindske lugtgenerne, især når det er varmt. Containerne må kun benyttes til køkkenaffald.
 
Kontortider (1. april til 31. oktober)
Ved søndagstræf vil der altid være et bestyrelsesmedlem tilstede. Herudover er der kontortid hver torsdag aften fra kl. 18.30 – 19.30.
 
Festudvalget:
Søndagstræf hver søndag fra kl. 10.00 –11.30.
Første søndagstræf er søndag den 5. april.
Festudvalget vil senere ved opslag i skabene oplyse om andre arrangementer i sommerens løb.
 
Foreningens hjemmeside adresse er: www.fjordglimt.org eller www.vralden.dk
 
Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sommer på Vralden.
 
BESTYRELSEN
Redaktion: Leif Eskelund (ansvarshavende)
Tlf. 97 84 14 13. 40 95 14 13.