Suppevisken juni 2009

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Vraldhal, søndag den 28. juni 2009 kl. 9.30.

Dagsorden:
Mai-Britt Møller har ønsket at udtræde af festudvalget.
1.    Valg af nyt medlem til festudvalget.
2.    Valg af 1 suppleant til samme.
Mød op og kom med forslag til emner til festudvalget.
Foreningen er vært ved en genstand.
Bestyrelsen har udpeget Jutta have nr. 147 som hjælper i festudvalget, indtil generalforsamlingen, den 28. juni 2009.

Referat fra generalforsamlingen den 4. april 2009 i Vraldhal med ca. 90 deltagere.
Formanden, Leif Eskelund bød velkommen.
Villy Sørensen, have nr. 11 blev valgt som dirigent.
Karen Gade Nielsen, have nr. 191 blev valgt som referent.
Som stemmetællere blev valgt, Birte Andersen, have nr. 92, Ejgil Nielsen, have nr. 147 og Jens Rasmussen, have nr. 178.
Formandens beretning,
Formanden, Leif Eskelund indledte sin beretning med at mindes de medlemmer, der er gået bort i årets løb.
Året 2008 var året, hvor Struer Kommune endelig fik sig smølet færdig med godkendelse af vore reviderede ”Vedtægter og Ordensreglement”.
Den endelige vedtagelse skete på en ekstraordinær generalforsamling den 6. juli 2008. Alle har herefter gode retningslinier for deres medlemskab af vor haveforening.
Bestyrelsen synes, at retningslinierne er acceptable og fair, når der tages hensyn til, at vi er et kolonihaveområde med de regler der findes herfor, og at vi bor på lejet jord.
Mange lejemål/hushandler er gennemført i årets løb, og vi har igen i 2008 måttet sige nej til flere udenbys.
Der er gennemført 20 hushandler, heraf 14 med nye lejere/medlemmer. Vi byder de 14 nye velkommen til ”Vralden” og håber I vil befinde Jer godt.
I forbindelse med afhøvling af vejene, er der etableret bump på vejene som fungerer fint og efter hensigten – nemlig at hastigheden af hensyn til vore børn og andre holdes på max. 20 km. Respekter det venligst – både jer og jeres gæster - det ville være en ubærlig katastrofe, hvis der skete en ulykke på ”Vralden”.
Festudvalget – et stort arbejde og mange aktiviteter:
Søndagstræffene – altid hyggelige og velbesøgte
Udlejning af fælleshuset  - det går bare ”der-ud-ad”
Sct. Hans arrangement,  rigtig mange deltagere, - og rimeligt godt vejr og heksen blev sendt behørigt afsted af formanden for Kultur Udvalget, tidl. borgmester Niels Viggo Lynghøj, der holdt båltalen.
Igen en dejlig høstfest  ult. august med ca. 70 glade deltagere - god mad, ny god musik, dejlig stemning og mange på dansegulvet.
Og I har fortsat busturene til Tyskland og kræmmermarked
og som noget nyt og med hjælpere, er der arrangeret brunkål/flæskespisning i oktober og gløgg/æbleskiver i november, dejligt med så mange – og også nye – initiativer.
Et flot økonomisk resultat, når man tager i betragtning, at I har købt ny oliekamin og givet tilskud til mini-golfbanen.
En stor TAK til festudvalget – og hjælperne – for et stort arbejde.
”Nogen” fandt ud af, at vi kvit og frit kunne få en flot mini-golfbane på bowlingcentret, hvis vi selv ville hente den. Som sagt så gjort, og efter et –meget – stort arbejde har vi nu en dejlig mini-golfbane, som, efter at ”nogen” også fandt ud af, at vi kunne få nogle sponsorater – ikke har kostet foreningen én krone.
En stor tak til alle ”arbejdshestene”, - et flot stykke arbejde, som bruges flittigt.
§ 10 udvalget har også i 2008 haft et travlt år med havebesigtigelser, husvurderinger, byggeansøgninger m.m. Bestyrelsen synes stadig, der er for mange påtaler p.g.a. for meget ukrudt/for dårlig oprydning i haven eller for dårlig vedligeholdelse af hus/skur. Skulle vi ikke være enige om at prøve at gøre det bedre i 2009!!
Også en stor tak til § 10 medlemmerne for et stort arbejde.
Containerne er fortsat vor største omkostning – så benyt pladsen med omtanke. Bak op om dem, der har påtaget sig at holde orden og ryddeligt på pladsen og får containerne tømt. Flot at I har kunnet reducere omkost¬ningerne fra ca. 61.000 kr. til ca. 54.000 kr., som vi håber reduceres yder¬ligere i 2009 med de nye køkkencontainere. Tak for et stort og veludført arbejde i 2008.
På forrige generalforsamling blev der nedsat et udvalg, der skulle forsøge at finde muligheder for en anden placering af containerne end ved fælleshuset. Vi har af kommunen fået lov til at flytte containerpladsen indenfor vort område, og udvalget har arbejdet videre derfra og vil senere rapportere til generalforsamlingen.
Også en stor tak til vor nye webmaster for den flotte hjemmeside på adressen www.fjordglimt.org eller www.vralden.dk - den vil helt sikkert blive flittigt besøgt. Hjemmesiden ajourføres løbende med haver til salg, Suppevisken, meddelelser fra bestyrelsen og aktiviteter.
Regnskab 2008 – overordnet OK – med et – trods generelt stigende udgifter -  godt resultat. Bestyrelsen er tilfreds med, at vor formue før retssagen, nu er reetableret, så vi igen har en god sum ”penge på bogen” til uforudsete udgifter til f. eks. vores gamle kloakker og vandledninger – gravearbejde er rigtigt dyrt!!
En stor tak til Evald for det store arbejde med alle tallene – pengene er i gode hænder hos Evald!! Også tak for alt det andet, du laver for for¬eningen.
Også en stor tak til Karen med Suppevisken, referater fra bestyrel¬ses¬møderne, det store arbejde med de nye ”Vedtægter og Ordens¬regle¬ment” og breve m.m. – hun er bare supergo´ på computeren og til at få det hele med.
Til slut vil jeg sige tak for et godt samarbejde og det udførte arbejde til den øvrige bestyrelse, § 10 udvalg og til festudvalg + alle øvrige hjælpere ”vejmand” pasning af jord ved flagstang, kummer ved fælleshus, reparation af trapper til stranden, græsslåning på skråninger, flaghejsning etc. – vi kan altid bruge hjælpere. Vi er et fællesskab og alle må tage en tørn og hjælpe til for at få det hele til at fungere.
Til de medlemmer, der ikke modtager genvalg på generalforsamlingen – Rie fra bestyrelsen, Kirsten fra § 10 udvalget, Ebba fra festudvalget og Birte som revisor – vil jeg sige en stor tak for jeres indsats og det gode samarbejde.
Vi ser frem til en dejlig sæson, for øvrigt ”Fjordglimts” 37. og bestyrelsen ønsker alle en god og dejlig sommer på ”Vralden.”      
Formandens beretning godkendtes.

Regnskab.
Kassereren, Evald Gade Nielsen, gennemgik regnskabet, der blev godkendt.
Festudvalgets regnskab. Evald Gade Nielsen gennemgik regnskabet, der blev godkendt.

Indkomne forslag.
Flytning af containerplads.
Finn Hingeberg, have nr. 61 redegjorde for forslaget. Han oplyste, at der er ”grønt lys” fra Struer kommune om flytning til en anden plads på forening¬ens jord. Der var en del debat herom, hvorefter man gik over til afstem¬ning. Resultatet blev 58 imod flytning, 26 for flytning og 2 stemte blank. Forslaget hermed forkastet.
Forslag nr. 2, om at lukke helt mod nord.
Allan, have nr. 101 redegjorde for forslaget og oplyste, at der kun er 4-5 huse, der ikke har læ mod nord, hvis man ikke benytter sig af ”carportløs¬ningen”.
Evald have nr. 191 oplyste, at man tidligere har ansøgt kommunen om tilladelse til at lukke mod nord vedrørende samme hus, men har fået afslag. Hvis man laver ”carportløsningen” vil det  hjælpe på gener med støv fra vestvejen.
Efter en del debat trak forslagsstilleren forslaget.
Forslag nr. 3, ny form for vurdering.
Keld Bøg have nr. 95 redegjorde for forslaget. Han anførte, at et par huse ikke er bedre værd end at  vælte. Kloakkerne er 35 år gamle.
Evald have 191, udtalte, at det er muligt, at vi skal have rettet noget ved vurderingen + - forbedringer. Evald oplyste, at vi vil kontakte ejerne af de to nævnte huse og foreslå, at de enten istandsætter husene eller prisen sættes ned.
Efter en del debat trak forslagsstilleren forslaget tilbage.
Valg af bestyrelsesmedlemmer m.fl
Valg af formand, Leif Eskelund, have nr. 158 genvalgt.
Valg af bestyrelsesmedlem, Karen Gade Nielsen have nr. 191 blev genvalgt,
Valg af bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen foreslog Ib Mortensen, have nr. 186. Ejgil Nielsen have 147 blev foreslået. Afstemning: Ejgil Nielsen 39 stemmer, Ib Mortensen 38.
Anne Mette Aagaard, have nr. 145 blev genvalgt som bestyrelsessuppleant.
Karen Margrethe Maach blev valgt som revisor.
Jens Fage, have nr. 150 blev valgt som revisorsuppleant.
Valg af § 10 udvalg.
Tage Møller Pedersen, have nr. 2, Grethe Hestbech have nr. 79,Ole Maach have nr. 157, og Osmond Bech Hansen, have nr. 188 blev valgt.
Festudvalget.
Bente Krogh, have nr, 31, Viggo Andersen, have nr. 31, Solvej Andersen, have nr. 38 og Mai-Britt Møller, have nr. 169 blev valgt.
Eventuelt.
En havelejer spurgte, om bådelauget hører under kolonihaveforeningen. Keld Bøg have nr. 95, formand for bådelauget oplyste, at det er en selvstændig forening.
Info fra bestyrelsen.
Vandmålere.

Bestyrelsen kontrollerer ikke længere vandmålerne i haverne.
Bestyrelsen har flere gange i det forløbne år været ude i haverne for at kontrollere vandmålerne, når der har været et usædvanligt stort forbrug på hovedmåleren. Hver gang har vi opdaget, at en eller flere vandmålere har kørt, uden at der har været forbrug. Som regel var årsagen, at jordstop¬hanen har været betjent forkert, den skal være helt åben eller helt lukket. Om vinteren vil vi opfordre jer til at lukke de to kuglehaner i måler¬brønden. Man kan godt samtidig bruge jordstophanen, når man vil tømme vandrørene for vand.
Fremover vil bestyrelsen, som vi plejer, jævnligt aflæse hovedmåleren, men hvis der pludselig opstår et meget stort vandforbrug, vil bestyrelsen ikke mere gå rundt og kontrollere vandmålerne i haverne. Vi vil i stedet opsætte en rød seddel i udhængsskabene med opfordring til havelejerne om at kontrollere deres vandmålere. Det kan blive meget dyrt, hvis man ikke får åbnet eller lukket korrekt. Det er havelejernes eget ansvar, hvis der sker et vandspild. Derfor tjek jævnligt jeres vandmålere.
Grønne områder og veje.
Som tidligere meddelt utallige gange i Suppevisken er det stadig ikke tilladt at parkere/køre på de grønne områder ned mod vandet. Dog tillades det at køre ind for at aflevere/læsse af, men bilen skal straks fjernes igen. Er der ikke plads på parkeringspladsen, skal man holde i højre side i indkørselsretningen, det er næsten altid muligt. Vi opfordrer så mange som muligt til at etablere parkeringsplads på egen grund.
 ”Åbne Haver”
Struer Havekreds har ønsket at komme på besøg i vore kolonihaver. Besøget vil finde sted onsdag den 12. august 2009 fra kl. 18.00 – 21.00. Nærmere information vil blive opslået i skabene.
Info fra bådelauget.
Formand for bådelauget, Keld Bøg, have nr. 95, tlf. 21 27 25 77 oplyser, at man kan blive medlem af bådelauget og få en bådeplads for 60 kr. om året. Bådelauget har i år opsat borde og bænke på stranden ved vej 2,3 og 4, og håber I vil bruge dem flittigt. Bådelauget har opsat affaldsstativer ved stranden, men de er ikke beregnet til køkkenaffald.
Info fra festudvalget.
Festudvalget minder om Sct. Hansfesten den 23. juni og høstfesten, den 5. september. Festudvalgets øvrige arrangementer vil blive opslået i udhængsskabene.
Info fra § 10 udvalget.
Grønt er godt for øjet, men det kan også blive for grønt. Der tænkes her især på hækkene, som skal holdes fri for ukrudt, ligesom området udenfor hækken  til vejmidte også skal holdes rent. Det kniber nogle steder, gør nu noget ved det snarest.
Udvalget har bestemt, at man vil foretage vurdering af huse onsdage i lige uger. Henvendelse skal ske til formanden for § 10 udvalget, Chr. Nissen, have nr. 81, tlf. 97 87 18 47, 40 25 33 00.
Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sommer på Vralden.

BESTYRELSEN
Redaktion: Leif Eskelund (ansvarshavende)
Tlf. 97 84 14 13.  40 95 14 13.