Suppevisken - februar 2010

Ordinær generalforsamling afholdes i Vraldhal,
lørdag den 3. april 2010 kl. 9.30.

Dagsorden:
1.0    Valg af dirigent.
1.1    Valg af referent.
1.2    Valg af stemmetællere.(3)
2.0    Formandens beretning.
3.0    Regnskab ved kassereren.
3.1    Fastsættelse af haveleje, gebyr m.m.
3.2    Regnskab, festudvalget.     
4.0.   Indkomne forslag.
5.0    Valg af kasserer. Evald Gade Nielsen afgår, modtager ikke genvalg.
5.1.   Valg af nyt bestyrelsesmedl. Chr. Nissen er afgået ved døden. Henning Larsen
         have nr. 90 (suppleant), der er indtrådt i bestyrelsen, er villig til at modtage valg.
5.2    Valg af  bestyrelsessuppleant, Henning Larsen afgår, modtager ikke genvalg.
6.0    Valg af revisor, Evald Christoffersen afgår, modtager ikke genvalg.
6.1    Valg af revisorsuppl. Jens Fage afgår, modtager genvalg.
7.0.   Valg af § 10 udvalg. Alle afgår. Tage Møller Pedersen, Osmond Bech Hansen og
         Ole Maach modtager genvalg. Grethe Hestbech modtager ikke genvalg. Der skal
         vælges nyt medlem fra vej 2.
8.0    Valg af festudvalg. Alle afgår. Bente Krog, Solvej Andersen og Jutta Toldshøj
         modt. ikke genvalg. Viggo Andersen er afgået ved døden.
9.0    Laura Christensen, der er passivt medlem og suppleant  har ikke taget stilling til,
         om hun ønsker genvalg, afklares på generalforsamlingen.
9.1.   Valg af 4 nye medlemmer.
9.2.   Valg af 1 suppleant til festudvalget.
9.3.   Evt.

Husk: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være afleveret til formanden eller i postkassen ved Vraldhal senest ugedagen  før generalforsamlingens afholdelse. Forslag, der er for sent afleveret, bliver ikke behandlet på generalforsamlingen. Forslagene vil være opslået i udhængsskabene ca.1 uge før generalforsamlingen.
Foreningen er vært ved kaffe, te og rundstykker samt 1 genstand.
Mød op og gør din indflydelse gældende.

Info fra bestyrelsen:

Vigtigt!                 Vigtigt!                 Vigtigt!

Det har vist sig, at der en del havelejere, som i efteråret har glemt at lukke for vandet i målerbrønden og tømme vandrørene i husene for vand. Som følge deraf vil der nok være en del rør, som er frostsprængte. Bestyrelsen gør herved opmærksom på, at man, umiddelbart efter 15. marts, vil åbne for vandet igen, selvfølgelig afhængig af vejret.
Det er havelejernes eget ansvar, at der inden denne dato er lukket i målerbrønden. De to håndtag på kuglehanerne skal stå vandret, så er der lukket.

Bestyrelsen vil ikke, som tidligere, gå rundt og se efter, om der er lukket i alle målerbrøndene.
Husk. Når I åbner for vandet igen, husk da, at jordstop¬hanen (hvis I bruger den) skal drejes helt til venstre, mange omgange, til den ikke kan gå længere. Kontroller derefter, at vandmåleren står stille. Det kan blive dyrt, hvis det bliver gjort forkert.

Sidste år var der igen en del havelejere, som havde utilsigtet stort  vandforbrug, enten på grund af forkert betjening af jordstophanen eller frostsprængte vandrør. Bestyrelsen gør opmærksom på, at man i visse tilfælde kan få vandafledningsbidraget refunderet, såfremt havelejeren kan dokumentere, at der ikke er tale om unødig sløseri eller manglende opsyn med vandforbruget, idet der er mulighed for kontrol af forbrug ved at føre kontrolbog. Så vidt det er bestyrelsen bekendt, er der indtil dato kun én havelejer, der har fået penge retur.

Der gøres opmærksom på, at vandforbrug og afledningsbidrag altid først skal betales til foreningen, man kan så bagefter ansøge om fritagelse  for vandafledningsbidraget. Retningslinier for fritagelse kan fås ved henvendelse til kassereren. Bidragets størrelse var i 2009, 18,44 kr. pr. m3.

Vinterafdækning.

Husk, vinterafdækningen skal være fjernet  inden 1. april. Det vil sige, efter 1. april, må terrasserne kun være lukket helt op mod vest (undtagen ved carport¬løsningen)Ved de øvrige sider skal der være 30 cm. fri luft, og der må ikke forefindes per¬sienner, gardiner eller lignende, som kan trækkes for, alt skal fjernes, ligesom en skydedør/overlåge ved indgangen ikke må hænge på stedet, men skal fjernes helt.

Ved carportløsningen skal én side være helt åben, og der må heller ikke forefindes ting, som man hurtig kan afspærre åbningen med.  (se i øvrigt Ordensreglementets § 2, stk. 3) eller spørg bestyrelsen, hvis I er i tvivl.

Såfremt ovennævnte ikke er i orden, forfalder der straks et gebyr på 500 kr., og der gives ingen advarsler. Bestyrelsen og § 10 udvalget vil foretage eftersyn umiddelbart efter 1. april.

Det var Struer kommunes betingelser for, at vi fik tilladelse til at lukke terrasserne om vinteren.

Opsætning af hegn ved terrasser.

En havelejer har ansøgt bestyrelsen om tilladelse til at opsætte hegn foran terrassen med carportløsning. Bestyrelsen har på et møde den 16. oktober 2009 besluttet, at man, når man har carportløsning, må opsætte et hegn, men det skal være mindst 2,5 m. fra terrassen og max. 1,5 m. højt.

Kontortider (1. april til 31. oktober)

Kontortid torsdage fra kl. 18.30 – 19.30, dog er der ikke kontortid Skærtorsdag den 1. april 2010 og Kristi Himmel¬fartsdag, den 13. maj 2010.

Ved søndagstræf vil der altid være et bestyrelsesmedlem tilstede.


Festudvalget.

Søndagstræf hver søndag fra kl. 10.00 – 11.30.
Første søndagstræf er søndag den 4. april 2010.
Festudvalget vil senere ved opslag i skabene oplyse om andre arrangementer i sommerens løb.

Foreningens hjemmeside adresse er www.fjordglimt.org eller www.vralden.dk

Se bilaget om gældende bestyrelsesbeslutninger.

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sommer på Vralden.

BESTYRELSEN
Redaktion: Leif Eskelund (ansvarshavende)
Tlf. 97 84 14 13.      40 95 14 13