Suppevisken februar 2011

Info fra bestyrelsen:

Indkaldelse til generalforsamling
...se her...

Vand :
Det har vist sig, at der er nogle havelejere, som i efteråret har glemt at lukke for vandet i målerbrønden og tømme vandrørene i husene for vand. Som følge deraf vil der nok være en del rør, som er frostsprængte. Det er havelejernes eget ansvar, hvis der er sket frostsprængninger. Der har ikke været lukket for vandet i vinter.

Husk: Når I åbner for vandet igen, da skal jordstophanen, (hvis I bruger den ) drejes helt til venstre, mange omgange, til den ikke kan gå længere. Kontroller derefter, at vandmåleren står stille. Det kan blive dyrt, hvis det bliver gjort forkert.

Hjertestarter:
Vi har desværre fået afslag på vores ansøgning om en hjertestarter og kurser. Der var rigtig mange ansøgninger, så de var nødt til at skuffe nogle. Vi må se, hvilke andre muligheder vi har, evt. søge andre fonde.

Vinterafdækning:
Husk, vinterafdækningen skal være fjernet inden 1.4. Det vil sige, efter 1. 4., må terrasserne kun være lukket helt op mod vest (undtagen ved carportløsningen). Ved øvrige sider skal der være 30 cm. fri luft, og der må ikke forefindes persienner,
gardiner eller lignende, som kan trækkes for, alt skal fjernes, ligesom en skydedør/overlåge ved indgangen ikke må hænge på stedet, men skal fjernes helt. Ved carportløsningen skal èn side være helt åben, og der må heller ikke forefindes ting, som man hurtigt kan afspærre åbningen med, (se i øvrigt ordensreglementets §2, stk.3, eller spørg bestyrelsen, hvis I er i tvivl.

Såfremt ovennævnte ikke er i orden, forfalder der straks et gebyr på 500,-kr., og der gives ingen advarsler. Bestyrelsen og § 10 udvalget vil foretage eftersyn umiddelbart efter 1.4.. Det var Struer kommunes betingelser for, at vi fik tilladelse til at lukke terrasserne om vinteren.

Tilbygning til Vraldhal.
Der har fra nogle medlemmers side været fremsat ønske/forslag om at lave en tilbygning til Vraldhal. Forslaget kommer til afstemning på generalforsamlingen, men vil en uge forinden blive opsat i udhængsskabene med tegning m.v.. Man må nok forvente, at det vil medføre en forhøjelse af havelejen.

Påtaler og evt. ophævelse af lejemål.
Bestyrelsen kommer med et forslag til generalforsamlingen om ændrede retningslinjer for påtaler og evt. ophævelse af lejemål.

Forslag til generalforsamlingen:
Husk forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være afleveret til formanden eller i postkassen ved Vraldhal senest ugedagen før generalforsamlingens afholdelse.

Forslag, der er afleveret for sent, bliver ikke behandlet på generalforsamlingen.

Forslagene vil være opslået i udhængsskabene ca. 1 uge før generalforsamlingen.

Foreningen er vært ved kaffe, the og rundstykker samt en genstand.

Mød op og gør din indflydelse gældende.

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sommer på Vralden.

Festudvalget info:

Det sidste arrangement fra festud -valget, var en hygge søndag med gløgg og æbleskiver . Den 21. nov. 2010, var Vraldhallen pænt fyldt op, og alle hyggede sig med bl.a. ameri-kansk lotteri, og inden dagen slutte-de havde festudvalget fået tømt det meste af lageret, så det ikke skulle fryse vinteren over. De kunne se til-bage på en god sæson med en god omsætning og pænt opbakning.

Festudvalgets årsregnskab 2010

Indtægter kr.
Salg 53.112,85
Udleje af Vraldhal 13.650,00
I alt 66.762,50
Udgifter i alt 41.471,30
Resultat af drift 25.291,55
Beholdninger  
Bankbeholdning 1. januar 2011 77.771,27
5 fl. gas á 165,- 820,00
12 ølkasser á 42,- 504,00
4 kasser sodaqvand á 36,- 144,00
Depositum 2011 -1.800,00
Depositum 2012 -300,00
Beholdning i alt 77.139,27

Regnskab revideret, bankbeholdning tilstede .Struer d.27.1.11.
Ib Mortensen

Vrald Odde Bådlaug info:
Husk generalforsamling i Vraldhal den 9. april kl. 10,30. Dagsorden iflg. Vedtægterne.

Der afholdes skrubbegilde umiddelbart efter generalforsamlingen (kl. ca. 12,00 ).

Betaling ved tilmelding, senest 1.4..

Pris 75,-kr (40 pladser). Bådlauget har fået nyt telefonnummer: 21324325 som kan benyttes ved alle henvendelser.

Nu hvor dagene længes og solen
skinner, så fornemmer man forårets
komme, og der er tid til at tænke
på frø og sætte kartoflerne til
spiring. Nogen har nye opgaver med
at reparere skader fra storm og
sne. For andre bare glæde sig over
en ny sæson.