Vedtægter

§ 1 Foreningens formål er:

 • at fremme fælles interesser for sine medlemmer i alle forhold vedrørende havebrug.
 • at administrere og vedligeholde de af Struer Kommune til foreningen udlejede arealer i over­ensstemmelse med de mellem foreningen og kommunen gældende kontrakter.
 • at hindre spekulation med arealer og bebyggelser.
 • at fremskaffe jord til haver på billigst mulige vil­kår.

§ 2 Det lejede areal kan alene anvendes til fri­tidshaver, fællesareal og fælleshus.

Grundplanen (bilag 1) for området kan kun ændres efter forudgående aftale med Struer Kommune.

Havelodderne kan ikke selvstændigt matrikuleres.

§ 3 Medlemmer er alle, der lejer en have.

En have kan først udlejes til andre end personer med fast adresse i Struer Kommune, når den har været udbudt i 2 måneder.

Et medlem/husstand må max. råde over 1 have. Man må ikke overlade brugen af haveloddet til andre.

Alle kan optages som passive medlemmer.

§ 4 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Foreningens daglige ledelse forestås af en af gene­ralforsamlingen valgt bestyrelse, der består af en formand, en kasserer samt 3 bestyrelsesmedlem­mer. Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen samt 2 revisorer. Alle valg gælder for 2 år.

Formanden og kassereren vælges direkte af gene­ralforsamlingen og kan ikke afgå samtidig. Gen­valg kan finde sted.

Bestyrelsens honorar til dækning af omkostninger fastsættes af generalforsamlingen.

§ 5 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år den første lørdag i april måned. I tilfælde af sam­menfald med påske kan generalforsamlingen ryk­kes til lørdagen før eller efter.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen mener, det er nødvendigt, eller det skriftligt til bestyrelsen forlanges af mindst 20 medlemmer med angivelse af forhandlingsemne.

Ordinær generalforsamling indvarsles af bestyrel­sen med 4 ugers varsel, ekstraordinær generalfor­samling med 14 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsam­lingen, skal være bestyrelsen i hænde senest uge­dagen før generalforsamlingens afholdelse.

Ved generalforsamlingen har hvert medlemskab ved personlig fremmøde 1 stemme.

Generalforsamlingen vælger dirigenten, og den er beslutningsdygtig, når den er lovlig indvarslet, uanset antallet af fremmødte.

I øvrigt tages beslutningerne efter almindelig stemmeflerhed.

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Valg af stemmetællere.
 4. Formandens beretning.
 5. Regnskaber ved kassereren.
 6. Budget og gebyrer.
 7. Indkomne forslag.
 8. Valg af formand/kasserer.
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og supple­anter.
 10. Valg af revisorer og suppleanter.
 11. Valg af vurderingsudvalg. (§ 10-udval­get). I ulige år vælges repræsentanter for vej 1 og 3 – i lige år for vej 2 og 4.
 12. Eventuelt.

§ 6 For så vidt der er haver til rådighed, udlejer foreningen disse på følgende betingelser.

 • at ansøgeren har postadresse udenfor have­kolonien.
 • at vedkommende ikke under et tidligere medlemskab har overtrådt sine forpligtel­ser.

Såfremt ovennævnte betingelser ikke er opfyldt, kan bestyrelsen nægte medlemskab. Meddeles der afslag på medlemskab, skal afslaget ledsages af en begrundelse.

§ 7 Ansøgeren forpligter sig ved sin underskrift til at overholde:

 • lejekontraktens bestemmelser.
 • den med Struer Kommune indgå­ede lejekontrakt.
 • haveforeningens vedtægter og ordensreg­lement.

§ 8 Påtaler, klager og anker:
Husvurderinger og påtaler fra § 10 udvalget kan ankes til bestyrelsen, hvilket skal ske inden 8 dage.
Enhver klage til bestyrelsen skal være skriftlig med angivelse af navn og havenummer.

§ 9 Der må ikke etableres virksomhed på havelodderne, ligesom husdyrhold ikke er tilladt.

§ 10 Til vejledning for bestyrelsen vælges et stå­ende udvalg bestående af et medlem udpeget af bestyrelsen samt 4 medlemmer af foreningen, valgt af den ordinære generalforsamling, idet der vælges et medlem for hver af de 4 fordelingsveje.

Udvalget håndterer som de første situationer, hvor ordensregler og vedtægter ikke overholdes.

Hvis dialog ikke fungerer, kan spørgsmålet over­drages til bestyrelsen.

Udvalget kan afgive indstilling til bestyrelsen om vurdering af bebyggelse, have og vedligeholdel­sestilstand.

De 4 medlemmer er kontaktpersoner, hver for sin fordelingsvej.

§ 11 Fra et medlems side kan lejeaftalen med 3 måneders varsel bringes til ophør til 1/1, 1/4, 1/7 eller 1/10.

Medlemmerne hæfter solidarisk for foreningens gældsforpligtelser, således som disse til enhver tid fremgår af foreningens regnskab.

Foreningens bestyrelse er berettiget til at foretage ophævelse af lejeaftalen, såfremt lejen eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, og medlemmet ikke har betalt restancen senest 14 dage efter skriftligt påkrav med angivelse af, at lejemålet kan ophæves, hvis lejerestance m.m. ikke betales inden udløbet af den angivne frist.

Indbetalinger til foreningen anvendes først til afvikling af medlemmets gæld til foreningen, der­næst til betaling af leje.

Medlemmet har 4 uger efter opsigelse/ophævelse af lejemål til at fjerne eller afhænde sin bebyg­gelse.

Såfremt bebyggelsen ikke kan afhændes i henhold til vurderingen, er bestyrelsen berettiget til at af­hænde bebyggelsen bedst muligt, evt. ved auktion.

Ved afregning til medlemmet kan bestyrelsen fratrække enhver udgift forbundet med opsigelsen og afhændelsen, herunder advokatomkostninger, retsgebyrer, lejerestancer m.m.

§ 12 Foreningens opløsning. Til foreningens op­løsning kræves, at mindst 2/3 af medlemmerne er mødt til en generalforsamling, og at 2/3 af de af­givne stemmer går ind herfor. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer har stemt for forslaget, indkaldes til en ny general­forsamling, som uanset antallet af fremmødte, kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer.

Der udpeges to likvidatorer.

Evt. formue ved likvidationens afslutning udbeta­les til de medlemmer, der er registreret som aktive medlemmer på dette tidspunkt.

Foreningen kan ikke opløses, så længe lejekon­trakten med Struer kommune er i kraft, medmin­dre anden aftale indgås med kommunen.

§ 13 Ændringer af vedtægter og ordensregler er først gældende, når de er godkendt af Struer Kommune.