Generalforsamling - 2. april 2016. Referat

Formand Anne Grete Fage bød velkommen.

 1. Valg af dirigent:
  Grethe Hestbæk blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
 2. Valg af referent:
  Inger Lundsberg have 28 blev valgt.
 3. Valg af stemmetællere.
  Rie Krabbe, Kjeld Bøgh, Henning Larsen blev valgt.
 4. Formandens beretning:
  Vedlagt som bilag.
  Debat omk. veje  -- udlejning af Vraldhallen
  Beretningen godkendt.
 5. Regnskab ved kasserer Søren Christensen
  Regnskab godkendt.
 6. Budget og gebyrer.
  Der lå ingen budgetforslag til mødet,så den kunne ikke godkendes , men generalforsamlingen godkendte forhøjelsen af havelejen,som allerede er sat i kraft i 2016. Der er ingen ændringer på gebyr.
  Bestyrelsen beklager fremgangsmåden ved behandlingen af P.6 på generalforsamlingens dagsorden 2016.
 7. Indkomne forslag.
  Fra bestyrelsen:  At søge kommunen om tilladelse til at ændre have udbud fra 3 mdr. til 1 mdr.
  Forslaget vedtaget .
 8. Valg af kasserer:
  Søren Christensen blev genvalgt.
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant .Henning Larsen modtager ikke genvalg.                                                   
  Inger Lundsberg valgt
  Suppleant:  Rie Krabbe have 101  for 1 år
  Jette Rasmussen have 96A for 2 år
 10. Valg af revisor:                                            
  Lis Mortensen genvalgt.
  Revisorsupplant: Birthe Trillingsgaard
 11. Valg af §10 –udvalg: 
  Vej. 1: Leif Stobberup
  Vej  2: Ib Pedersen
  Vej  4: Jens Rasmussen
 12. Eventuelt:
  Festudvalget: Laura og Kirsten tager 1 år mere, hurra for det.
  Der er standerhejsning 3 april kl.11 og amerikansk lotteri.

  En stor varm tak til Henning Larsen for din indsats og store arbejde du har gjort /udført i haveforeningen.Vi kommer især til at mangle dit kendskab til og hukommelse for, hvad der er hændt i foreningen gennem mange år.