Bestyrelsesmøde 25. august 2016

Referat

Fraværende Inger Lundsberg, Osmund Beck-Hansen

 1. Svar fra Midt- og Vestjyllands Politi med hensyn til vores ønske om fartbegrænsning til 20km/t i vores område.
  Da fartgrænsen ikke eksisterer i henhold til færdselsloven, rådede politiet os til an opsætte zone-anvisningsskilte. Det er sket


 2. Fremgangsmåde ved to haver, der er meget misligholdte.
  En forventes afhændet.
  Bestyrelsen agter at få ryddet op i den anden have iflg . mulighederne i vores Ordensreglement.

 3. Nyanskaffelser: Evt. pavillon og plæneklipper
  Plæneklipper anskaffes straks, pavillon når der opstår en god lejlighed/et godt tilbud!
 4. Honorering for praktisk arbejde
  Kassereren fremlagde forslag til honorarer og gebyrer. De blev finjusteret og derefter vedtaget.. Nyt var honorering af større ”ad hoc” projekter.

 5. Tilslutning til el!
  Den aktuelle pris for tilslutning til Forsyningen er 13.070 kr. + moms

 6. Standerstrygning 25. 09
  Festudvalget har lovet at lave en let anretning. Som sædvanligt giver bestyrelsen en øl og en dram til de fremmødte.

 7. På  foranledning af  spørgsmål stillet til  bestyrelsesmedlemmer angående delt ejerskab.
  Medlemmer, der står på lejekontrakten kan stemme ved generalforsamling.  Uanset antallet af ejere har hvert havenummer kun 1 stemme. Ved overdragelse til børn/børnebørn følger stemmeretten således med ny ejer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 8. Eventuelt
  Det skal indskærpes, at hvis der er opstået problemer med vand, el, kloak, der formodes at befinde sig uden for parcellernes hække, skal et bestyrelsesmedlem underrettes inden der tilkaldes reparatører

Nyt bestyrelsesmøde 22.09 kl.15..