Bestyrelsesmøde 2017.08.10

Til stede: Anne Grete Fage (AG), Ole Maach (OM), Søren Christensen (SC), Osmund Beck-Hansen (OBH)

Referat:

 1. Godkendelse af dagsorden.
  Godkendt

 2. Godkendelse af referat fra kommende møder.
  Referat godkendes på mødet og eftersendes på mail

 3. Status vedr. salg af huse
  --
  Ingen huse til salg for nuværende, men der er efterspørgsel.  AG orienterede om hushandel vedr. have 107, der har fået lov til at lave udkørsel til fordelingsvejen-
  Til efterretning.


 4. Perspektiver angående økonomi omkring tilsyn/rep. af kloaksystemet. Evt. forslag til generalforsamlingen.
  --
  Snak om de nuværende regler for ansvar/vedligehold af kloakledninger.
  Bestyrelsen vil indstille til generalforsamlingen, at ordensreglerne ændres, således at den enkelte havelejer har forpligtelse/ansvaret for kloakledning fra huset ud til hovedledningen.

 5. Oprettelse af medlemsskaber.
  --
  Databasen er afgørende for registrering af nye medlemmer.
  Ved tegning af nyt medlem kontaktes AG eller SC.

 6. Agenda vedr. parkeringsregler.
  --
  Generel drøftelse vedr. parkering med autocampere, campingvogne ol.
  Reglerne skal efterkommes.

 7. Møde med § 10 og bestyrelsen.
  --
  Drøftelse af § 10 udvalgets funktion, bl.a. set i lyset af bestyrelsens ønsker.
  OM finder en dato for et møde mellem § 10 udvalget og bestyrelsen.

 8. Stikvej ved have 8 -15 (kloakledning).
  --
  Drøftelse af kloaksituationen ved have 9, bl.a. med regelmæssige tilstopninger.
  Afventer situationen og vurderer ved evt. ny tilstopning, hvor bestyrelses rep. skal være til stede inden der åbnes for kloakdæksler.

 9. Økonomi generelt.
  --
  God og stabil økonomi.
  Til efterretning.

 10. Restancer.
  --
  6 mangler at betale det fulde beløb, 1 mangler at betale skyldigt gebyr og 1 mangler at betale en aftalt restance.
  Til efterretning.

 11. IT-forsikring.
  --
  Tilbud fra forsikringen vedr. forsikring af netbankssvindel.
  Tager ikke imod tilbuddet og haveforeningens forsikringer fortsætter uændret.

 12. Honorarerne  til bestyrelsen.
  --
  Generel drøftelse af honorarerne  til bestyrelsen. Honoraret har været uændret i mange år.
  Bestyrelsen vil indstille til generalforsamlingen, at honorarerne til bestyrelsen hæves.

 13. Status vedr. mødet med festudvalget.
  --
  Der er indkøbt nyt bestik og et nyt køleskab.
  Til efterretning.

 14. Dato for næste møde.
  27.09.17, kl. 15.00  i Vraldhal.