Generalforsamling


Posted by fage

Der indkaldes til ordinær generalforsamling lørdag den 7. april 2018 kl. 9:30
i Vraldhal.
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere (3)
4. Formandens beretning
5. Regnskab ved kassereren
6. Budget og gebyrer.
7. Indkomne forslag
a.Fra bestyrelsen
b.Fra medlemmer
8. Valg af kasserer (Søren Christensen er på valg og modtager genvalg)
9. Valg af bestyrelsesmedlem (Inger Lundsberg er på valg og modtager
ikke genvalg) og suppleant (Jette Rasmussen er på valg)
10. Valg af revisor (Lis Mortensen er på valg) og revisorsuppleant (Birthe
Trillingsgaard er på valg)
11. Valg til § 10-udvalg. (Repræsentanter fra vej 2, Ib Pedersen, og vej 4,
Torben Bertelsen, er på valg)
12. Evt. Herunder orientering om festudvalget
Foreningen er vært ved kaffe, te, rundstykker samt en genstand.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, afleveres i postkassen
ved Vraldhal senest lørdag d. 31. marts. Forslag, der er indkommet for
sent, kan ikke behandles på generalforsamlingen.
De indkomne forslag vil blive slået op på websiden og i skabene ca. en uge
før generalforsamlingen.
Foreningens regnskab er udsendt til alle medlemmer.