Forslag fra medlemmer til generalforsamlingen

Regel om træer i haverne.

Vores kolonihaveforening er efterhånden ved at være så gammel på den samme beliggenhed, at træerne, der er plantet fra begyndelsen af, har nået højder, som nu er til stor gene for naboerne.

En alt for stor del af vore have indeholder så høje træer, at nabohaverne tydeligt er berørte af skygge, nedfaldne grene, blade og frøbægre. Høje træer har tilsvarende store rodnet, som på samme måde generer naboerne ved bl.a. at minimere vækstmulighederne for den fælles hæk, naboens afgrøder, planter og græsarealer. Trærødder har allerede lavet store skader på kloakrør og lignende.

Som adskillige havegartnere har udtrykt det, så er der som regel kun èn grund til, at træerne i de danske haver og kolonihaver bliver så høje, som de gør, nemlig den, at de vokser os over hovedet, forstået på den måde, at når træerne er vokset ret meget over hushøjden, så magter de fleste ikke at gøre noget ved det. Træerne bliver således overladt til sig selv indtil de bliver så kolossale eller dårlige, at de vælter i en storm, oftest med store omkostninger til følge.

Havernes frugtbærende træer bliver sjældent meget højere end ca. 4 meter, svarende til husenes højder.   Ret meget højere kan vi ikke nå op og plukke frugterne.

Forslagsstillerne ønsker, at generalforsamlinger beslutter, at alle træer i haverne skal begrænses til samme højde, 4 meter eller hushøjde. 

Den enkelte havelejer kan individuel beslutte, om træerne skal fældes ved roden eller blot skæres ned i den ønskede højde.

Bestyrelsen forventes at være behjælpelig med at finde assistance til opgaverne, enten  i form af frivillige eller professionelle.                           

Lis og Villy, have 74

Forslag til tilføjelse til Ordensreglerne:

Træhøjde skal begrænses til max. 5 meter. Grene skal beskæres, så de ikke er til gene for naboer eller færdsel på stier og veje.

Jette Harly have 37

Individuel vedligehold af kolonihaver.

Et rimeligt niveau for vedligeholdelse af kolonihaven har været et evigt samtaleemne igennem mange år. Samtalen har været holdt i gang, fordi nogle haver har været misligeholdt i en sådan grad, at de har udgjort en gene for naboerne og i øvrigt været en skændsel for foreningen. 

Der er ikke her tale om situationer, hvor havelejere midlertidigt har været ude af stand til at klare haven, men derimod situationer, hvor haver, år efter år, stort set har fået lov at ligge uberørt hen.

Der er nok ikke mange i haveforeningen, der tror på, at alle haver vil kunne komme til at fremstå som forbilledlige prydhaver, men der er derimod mange, som mener, at der bør være en nedre grænse for, hvordan en have må tage sig ud.  

For et par år siden blev der endda vedtaget en tilføjelse til ordensreglerne, som lød sådan:

Hvis have, bebyggelse og tilstødende arealer ikke holdes vedlige i henhold til nærværende bestemmelser er foreningen berettiget til efter fornøden henstilling at lade arbejdet udføre af betalt arbejdskraft for lejerens regning.  

Det blev i den anledning forklaret, at foreningens udlæg i sådanne tilfælde skal afregnes inden betaling af havelejen og at manglende indbetaling af haveleje medfører opsigelse.

Hvis ikke der kan opnås enighed om, at bestyrelsen pålægges at finde en nedre grænse, så bør tilføjelsen fjernes igen. Vi behøver jo ikke fylde vore vedtægter/ordensregler med ting, som er irrelevante.

Det må være muligt at finde ud af, hvordan sådanne tilfælde tackles i andre kolonihaveforeninger.

Lis og Villy, have 74

Forslag

Hvad med at fælde alle de store træer da de har rødder helt net til vores kloakrør.

Stamme diam. 10-13 cm ville være fint målt 1 m over jorden.

Byggetilladelse skulle kun gælde et år og så færdig arbejde.

Ole Damgaard nr. 9.