Forslag fra bestyrelsen til generalforsamlingen

Brandforsikring

Vi har i de senere år haft et par brande på Vralden med den konsekvens, at de omkringliggende veje og haver blev forurenet af asbestmaterialer fra det brændende hus, idet ældre eternittage eksploderer ved brand og kan komme vidt omkring.

Det er en bekostelig affære at få ryddet op efter en sådan forureningsbrand. Det forholder sig sådan, at det i de forurenede haver er de respektive havelejere selv, der via egen brandforsikring skal bekoste oprydning, På grund af sundhedsfare skal den altid foretages af professionelle!

Vi vil derfor stille forslag om, at det bliver et krav, at der skal tegnes brandforsikring for alle huse i vores forening. Som bekræftelse på, at det er effektueret, skal nuværende haveejere inden 1. september 2018 aflevere en kopi af forsikringspolicen.

Vi foreslår følgende tilføjelse til Ordensreglerne som pkt. 8 i § 2.

Der skal tegnes brandforsikring for alle huse. Ved handel med haver skal bestyrelsen umiddelbart efter handelen modtage en kopi af forsikringspolicen. I tilfælde af, at der ikke kan tegnes forsikring, fordi den eksisterende bygning på den pågældende jordlod kun kan betegnes som et haveskur, må der ikke være eternittag indeholdende asbest på bygningen!

Fordeling af udgifter til vedligehold af kloak og vand

For at undgå tvivlsspørgsmål ved afholdelse af udgifter i forbindelse med problemer med kloak og vand, foreslås følgende ændring:

Ordensreglernes §7:

(De to første sætninger bibeholdes).

I stedet for Sætningen: Lejernes ansvar ----

kan der stå: Foreningen er ansvarlig for den del af kloaksystemet, der ligger i vejene, dvs. hovedledning og samlebrønde. Lejeren er ansvarlig for egen stikledning og tilslutning til samlebrønd eller fællesledning i vejen!

Lejeren er ansvarlig for vandledning til og med vandmåler og stophaner.(Fortsættes med oprindelig tekst "Evt. defekte - )!