Bestyrelsesmøde 29.10.18

 1. (AF) Bestyrelsens og § 10’s sammensætning efter medlemmers statusændring.
  Ad bestyrelse: Best ønsker at OM fortsætter som menigt medlem af bestyrelsen indtil førstkommende ordinære generalforsamling.
  Ad §10 udvalg: Indtil førstkommende generalforsamling er SH udpeget som bestyrelsens repræsentant og formand for §10.

 2. (AF) Redegørelse for det nydannede aktivitetsudvalgs planer.
  Vi har modtaget et godt oplæg fra det nye aktivitetsudvalg, som i samarbejde med bestyrelsen i år 2019 er initiativtager og styrende organ for kommende planlagte aktiviteter og økonomi.

 3. (SC) Økonomi
  Herunder beslutning om
 • Julemøde for bestyrelse og § 10: Planlægges til d 27. kl 17
 • Vedligehold af området omkring Vraldhal.  Udsættes til næste møde.
 • Opmærksomhed til medlemmer, der har gjort en ekstra indsats for foreningen i løbet af sæsonen.

 • (AF) Efterretning:
  Status på huse til salg
  Status på indkomne forsikringer: Ca 2/3 indkomne.
  Vandaflæsninger: Indkommer løbende.
  Lukket punkt!

 • Eventuelt
  Næste møde afholdes d 22. jan kl 14.