Regnskab 2019 og budget 2020 med kommentarer

Indtægter      
    Regnskab 2018 Regnskab 2019 Budget 2020
  Haveleje 269.398,00 270.467,00 270.000,00
  Kontingent 23.600,00 22.400,00 23.000,00
  Vand, salg 47.590,00 67.793,00 50.000,00
  Gebyrer hushandel 9.100,00 8.400,00 10.000,00
  Gebyrer i øvrigt   4.500,00 5.000,00
  Salg, diverse 2.752,00 42.838,37 8.000,00
  Renter og afkast 1.265,30 1.002,40 2.000,00
  Vraldhal, udlejning 14.300,00 11.000,00 12.000,00
I alt   368.005,30 428.400,77 380.000,00
Udgifter      
  Kontor 8.736,25 21.006,81 20.000,00
  Honorarer 51.691,00 57.850,00 55.000,00
  Fremmede tjenesteydelser 38.275,58 93.913,07 50.000,00
  Vand og el - Struer Forsyning 67.976,05 43.291,15 70.000,00
  Jordleje - Struer Kommune 60.152,50 59.557,40 60.000,00
  Renovation 60.437,39 62.550,57 65.000,00
  Vraldhal, fester og arrangementer 11.576,21 19.443,76 20.000,00
  Forsikringer 6.888,24 7.117,24 7.000,00
  Diverse 5.098,00 4.737,35 7.000,00
  Renteudgift og kurstab 559,55 0,00 1.000,00
I alt   311.390,77 369.467,35 355.000,00
Resultat. drift 56.614,53 58.933,42 25.000,00
Statuskonti      
  Kassebeholdning   1.484,83  
  Bank - driftskonto   161.131,51  
  Bank - vedligehold   100.000,00  
  Obligationer - værdi pr. 31.12.19   97.295,56  
Aktiver   359.911,90  
  Status 2018   300.978,48  
  Resultat, drift 2019   58.933,42  
  Afstemning   359.911,90  

 

Kommentarer

Indtægter:

Konto 30 – vand
Differencen på 20.000 kr. for resultat 2018 og regnskab 2019 p.g.a. grundet flere vandudslip samt indbetalinger, der konteres over 2 regnskabsår.

Konto 45 – gebyr
Fra regnskabsår 2019  er der oprettet en konto 45 - gebyr  i øvrigt, hvorfor konto 40 udelukkende er for gebyr vedr. hushandler.

Konto 50 – salg
En merindtægt på 40.000kr. skal ses i lyset af en overførsel på 35577,87 kr., som haveforeningen modtog fra det tidlige festudvalg, der nu er nedlagt.

Udgifter:

Konto 60 – kontor
Forskellen på 12.000 kr. fra resultat 2018 og regnskab 2019 skyldes et usædvanligt lille forbrug I 2018, hvorfor budgettet for 2020 er sat til 20.000 kr.

Konto  80 – fr.tj
Merforbruget på 55000 kr. i.f.t. sidste regnskabsår skyldes at Vraldhal er malet udvendig (37.500 kr.), spuling af  rør i vejene (22.000 kr.)

Konto 90 – vand
Forskellen på 25.000 kr. fra resultat 2018 og regnskab 2019 skyldes delvis betaling af udgifter for 2019 først bogføres i 2020.

Den øvrige del af regnskabet for 2019, både for udgift som  for indtægtssiden,   er i overensstemmelse med resultatet for 2018.

Bemærkninger i øvrigt:

- Udgifter vedr. hjertestarteren afholdes over konto 60 –kontor, hvor det blev besluttet på generalforsamlingen i 2019, at de kommende 5-6 år finanseres af de fra festudvalgets overførte penge.

- Udgiften til vedligeholdelse aj vejene er ca. 15.000 kr.

Søren Christensen
kasserer