Formandsberetning 2020

Årets statistik: Vi har sidste år haft 27 handler. Det er lidt mere end det har været det sidste par år. Her i foråret, har det været få huse, der har været udbudt. Der er stor interesse for vores haver. Det betyder sædvanligvis så kort liggetid, at det er sjældent, personer fra andre kommuner end Struer har en chance. Der har desuden været en del familieoverdragelser.

Vi har fået 37 nye medlemmer - også flere, end sædvanligt. Højeste nummer er i øjeblikket 1597 – laveste 262. Men der forsvinder også medlemmer. Vi sletter passive medlemskaber, hvis de ikke betaler kontingent inden den fastsatte tidsfrist. Medlemstallet er i øjeblikket 274. Sidste år var der 252.

Vraldhal var i brug til 21 dage – nogle gange foreningsrelateret. Sidste udlejning var sent i november, lige inden vinterlukning til december. Der har på grund af den aktuelle situation - med regeringens påbud for at begrænse smitte med coronavirus - endnu ikke været udlejning i år. De bookede tidspunkter er enten blevet aflyst eller flyttet til senere. Tiden er blevet brugt til renovering af gulv i køkken, kontor og sal i Vraldhal. Salens vægge er desuden blevet malet. Vi vil henstille til jer alle, at I vil hjælpe os med at holde gulvene pæne længst muligt ved at løfte møbler, når de skal flyttes - ikke skubbe eller trække.

Man reserverer selskabslokalet ved at rette henvendelse til mig – via mail eller telefon. En booking gælder, når der er betalt depositum på 300 kr. – bliver næsten altid betalt straks via MobilPay. Man kan ved selvsyn finde ud af, hvilke dage, der ledige, ved at orientere sig på hjemmesiden. Vi har i år foreløbig ikke mange reserveringer, sikkert ikke mindst på grund af den usikre situation m.h.t. smitterisiko.

Vi fik fra kommunen besked om, at de i to tilfælde har givet tilladelse til vinterbeboelse med flytning af folkeregisteradresse. I øvrigt har jeg erfaret, at tilladelsen er blevet givet til flere, uden at bestyrelsen er blevet underrettet. Et forhold jeg håber – og har opfordret kommunen til - at planafdeling får bedre styr på.

Men – her er altid aktivitet. En god ting ved vores grønne og lidt kedelige vintre er, at vi ikke er nødt til at lukke for vandet og husene dermed er brugbare hele året.

Der er i løbet af vinteren blevet snakket meget om vejene. Det havde været lettere, hvis der havde ligget en halv meter sne!! Men vejret forandrer sig – den rigelige vinterregn forårsagede store huller i vores grusveje. En forespørgsel til Park og Vej - som vi støtter os til med hensyn til vedligehold af veje og buskads – om vi kunne gøre noget bedre, gav det svar, at det ikke var muligt, så længe det var så vådt! Når vejene er tørre, gør en afhøvling gavn, men der var formålsløst at høvle på våde veje. Det eneste, man kan gøre, er at fylde materiale i de værste huller ved håndkraft! Vi blev fra samme sted rådet til bruge knust beton, der bliver liggende længere end stabilgrus. Derfor er det nu planen, at der skal ligge knust beton fordelt på følgende tre steder: ved vej 1, ved have 97 og 109 på Vestvejen, til opfyld af huller. Men det giver så et andet problem: Jo mere, vi fylder på vejene, jo højere bliver niveauet i forhold til omgivelserne. Det kan forårsage, at vandet løber ind i haverne! Det har nogle steder allerede været et problem. Det bedste er den proces, der foregår ved afhøvling, oprivning og fordeling af det eksisterende grus. Vi har haft aftale med kommunen, at de høvler - efter vores behov og bestilling! Det koster nogle tusind for pr. gang. Vi overdriver derfor ikke.

Et kæmpebassin på vej 3, der stort set altid stod med meget vand – egentlig ikke et trafikalt problem, bunden var ganske jævn – men vandet truede med at invadere de to nærliggende haver, måtte vi have professionel hjælp til at klare. Lerlaget nedenunder skulle brydes igennem og hullet fyldes med grus, så vandet kunne synke ned! Ikke så simpelt som det lyder til, der er både kloak, vandledninger og telefonledninger nedlagt i vejene! Det blev ordnet og fungerer nu OK.

Vi har også i år aftale med vores effektive vejmænd. Mens det var sæson sidste år, var vejene stort set meget i orden. Problemerne kom først efter sæsonslut.

Som et nyt tiltag har 3 medlemmer fra vej 2 som forsøg tilbudt at holde denne vej ved jævnlig høvling og fordeling af eksisterende materiale. Et godt tilbud, som vi har modtaget med tak! Det vil blive vurderet ca. 1. juli.   

Trods henstillinger om det modsatte er der til stadighed - også i denne forløbne, ekstremt våde vinter – blevet kørt med personbil, trailer og endog også med mindre lastbiler på det kommunale græsareal langs skrænten ned til stranden. Især ved vej 1 og vej 4 har det givet nogle grimme, dybe spor, som vil kunne ses længe. Ved vej 4 var der noget, der tydede på en direkte udskridning, men tilsynet fra kommunen konkluderede, at der var kørt med tungt køretøj (byggematerialer?) og der var derfor opstået en hul i overfladen. Nogen egentlig udskridning var der heldigvis ikke tale om.

Der er gjort en stor indsats for at indsamle kopier af brandforsikringer. Vi er ikke helt i mål endnu, der mangler d.d. ca. 20 ud af det antal, vi forventer kan tegne en brandforsikring. For de resterende vil vi forsøge at lave en fælles ansvarsforsikring el. lign, der kun går på oprydning. Indtil videre ikke nogen let sag, da vi ikke har haft overblik over, hvor mange haver, det drejer sig om.

En brandforsikring, der omfatter hus og husgeråd og oprydning på grunden, koster årligt fra ca. 800 til 2300 – afhængigt af bl.a. størrelse på selvrisiko. Den påtænkte ansvarsforsikring vil formodentlig være noget billigere – dækker så heller ikke ejendele på grunden!

Vi besluttede sidste år, at det var nødvendigt at opstille containere allerede fra 15. marts – under hensyntagen til vejret. De blev bestilt til datoen – og de var på plads allerede d. 11. Vores pladsmand, Jesper Kærgaard, har tidligere udtalt sig om, at medlemmerne er blevet flinke til at rette sig efter anvisningerne på pladsen! Men netop i år har der desværre været anbragt adskilligt af den slags, vi ikke modtager: Gamle møbler, tørrestativer, pæle nedstøbt i beton osv. Selv om genbrugspladsen på grund af smitterisiko i en periode var lukket, er det hensynsløst over for andre i foreningen – og pladsmanden i særdeleshed – at henstille ting, som andre skal bruge tid og kræfter på at fjerne. Men stor tak til Jesper for at han holder pladsen flot i orden!

Vi modtager ikke miljøaffald eller andet, det ikke er nævnt på skiltene ved containerne. Er man i tvivl om noget angående affald, kan man henvende sig til Jesper - tlf. nr. står på opslagstavlen og på nettet - han administrerer også traileren. Vigtigt: Affald på trailer skal altid afleveres på Gørtlervej på den kommunale plads!

Vi vedtog på sidste generalforsamling at anskaffe en hjertestarter på leasingbasis. Leasing betyder, at den tilses og opdateres professionelt. Udgifterne hertil skulle tages af det beløb, festudvalget havde overladt foreningen, da det nedlagde sig selv. Når det beløb er opbrugt, vil udgiften blive ført som en almindelig udgift for foreningen. Hjertestarteren er for længst på plads i vores overdækkede veranda, der altid er ulåst. Det sidste har vi dog et par gange gjort dårlige erfaringer med, idet uvedkommende har benyttet lokalet uhensigtsmæssigt! En sag, vi må håndtere, hvis det på sigt viser sig at blive et problem.

Vi mangler stadig et skilt, der fortæller, at her er en hjertestarter – det er bestilt.

En have, der - trods gentagne henvendelser og virkningsløse aftaler, i flere år har ligget stort set ubenyttet hen, har forårsaget, at bestyrelsen i henhold til regler om pasning af haven og brudte løfter over for foreningen med hensyn til forbedring af forholdene - tog den nødvendige beslutning at opsige lejemålet. Det kunne lade sig gøre, da der ikke var værdier på grunden. Haven er nu lejet ud til anden side.

Vi havde sidste år et aktivitetsudvalg, der afholdt loppemarked, arrangerede nogle søndagstræf og høstfest. Det var både velbesøgte og vellykkede arrangementer, men udvalgets medlemmer har på grund af arbejdspresset ikke ønsket at fortsætte. Stor tak for den indsats, der blev gjort. Ligeledes tak for arrangement af en anden fest – vist om en gris – med nogle andre som initiativtagere. Desuden afholdt bestyrelsen/foreningen de to sædvanlige arrangementer ved standerhejsning og -strygning, meget velbesøgt og hyggeligt med et enkelt, men lækkert traktement, tilberedt af Annika. En fin Sct. Hansaften med Marianne Bredahl som festtaler, flot bål med heks udført af Jonna Tønning, tændt grill og salg af mad havde stor tilslutning.

Hvad sæsonen 2020 giver mulighed for, er i skrivende stund meget svært at spå om. Planen fra bestyrelsens side var, at vi foruden de to arrangementer i forbindelse med standerhejsning og standerstrygning, havde aftalt et par søndagstræf med Annika – under sædvanlige betingelser for deltagerne! Men lige nu er på grund af restriktioner i forbindelse med smittefare fra coronavirus svært at forudsige, hvornår vi igen må samles i festligt lag.

Vi håber dog i skivende stund stadig på, i hvert fald at kunne varetage de udendørs traditioner i forbindelse med Sct. Hans.

Hvis man ønsker at arrangere fest med spisning tilbudt til alle medlemmer, skal det ske på følgende betingelser: Det skal annonceres for alle i foreningen tre uger før i skabe og på nettet, det skal være tilladt for deltagerne at komme med drikkevarer – og det er kun for medlemmer m. partner – og evt. (hjemmeboende) børn. Vi skal passe på, at det ikke bliver noget offentligt. Vraldhal stilles til rådighed – men der skal i betales 300 kr. for rengøring og være et ansvarligt medlem som initiativtager!

Vi fik sidste år malet Vraldhal udvendigt af betalt håndværker. Vi har fået formindsket petanquebanen, der er blevet sået græs og lagt nogle fliser om – også ved professionel indsats! Det har i en periode været svært at få reaktioner, når vi kaldte sammen til at klare projekter til fælles gavn for alle i foreningen. Men måske og forhåbentlig fornemmer vi ændring, der har i hvert fald været nogle medlemmer, der har nævnt, at de gerne står bi, hvis vi har projekter. Det nye tiltag om vejene er et godt eksempel! Men vi har stadig fx en petanquebane der skal luges – og nogle vinduer, der skal males. Vi hører gerne fra jer!

Jeg har med glæde noteret mig, at der er (bedste)forældre, der bruger tiden, mens børnene leger på lejepladsen til at rydde lidt op samme sted.

Lidt om vores største udfordring:

Det er glædeligt, at rigtig mange holder meget af deres kolonihave – og derfor ønsker at indrettet den så godt som vel muligt! Men problemet er, at ønskedrømmene tit bringer kreative medlemmer til kanten af – eller måske lidt ud over - hvad reglerne tillader. Derfor:  Læs reglerne grundigt før planlægning, tag kontakt til formand for § 10 for rådgivning og tilladelse. Sørg også for, at byggeri bliver meldt færdigt og godkendt.

Sidste år inviterede vi en gang i august til en uformel sammenkomst i Vraldhal for nye haveejere. En del modtog invitationen, og vi havde en hyggelig aften – fik vendt mange problemstillinger. Et tiltag/tilbud, vi startede i 2018 og så vidt muligt agter at fortsætte!

Det skal her lige nævnes, at foreningens bestyrelse fra et par gange er blevet inviteret til – og har deltaget i - møder arrangeret af Struer Kommune angående havnens fremtid. Ligeledes er foreningens medlemmer blevet inviteret af Struer Museum til at deltage i et forskningsprojekt angående havebrug i Struer. 3 medlemmer fra 2 haver har sammen med mig deltaget i et møde. Projektet ligger i øjeblikket underdrejet på grund af faren for virussmitte.

Kontortider bliver lidt anderledes end sidste år, idet vi har erfaret, at der er meget lidt brug for tiden om søndagen. Der for bliver det hver uge torsdag fra 18.30 til 19.00. Det er et relativt kort tidsrum, en halv time, men det betyder ikke, at man bliver smidt ud, hvis man er på kontoret og det bliver lukketid. Vi tager den tid, der skal til for at give de fremmødte en ordentlig behandling. Men vi har erfaring for, at langt de fleste kommer tidligt i kontortiden!

Med hensyn til kommunikation i øvrigt: Følg med på vores hjemmeside! Her kommer nyhederne – også påmindelser om regningen, der skal betales, vandaflæsning, evt. møder – og om mere festlige tiltag. Det er vigtigt, at I selv er lidt fremme i skoene, for selv om webmaster gør sig mange anstrengelser for at udsendelserne skal nå frem til alle, er der efterhånden mange filtre, der frasorterer, når mails kommer fra lister. Årsagen kan ligge både i jeres egne filtre – og i mailservernes!

Finder man ud af, at man er gået glip af en udsending – er det med at henvende sig, hvad mange heldigvis selv har fundet ud af og gjort brug af! Men to datoer er tilbagevende: Sidste frist for betaling og regning, 30.04, og aflæsning af vandmåler senest 30.11.

Der er mange, der er i gang, for at få vores forening og vores dejlige område til at fungere. Hvad enten man påtager sig at løse en enkelt konkret opgave, eller har taget ansvar for længerevarende indsats som arbejdet i §10, med websider og database - eller i bestyrelsen, vil jeg hermed på hele foreningens vegne udtrykke en stor tak for jeres indsats.  Vi har et usædvanligt dejligt område, og som det var beskrevet i Dagbladet for nylig: Vi står selv for drift og vedligeholdelse. Det er klart, at der skal en indsats til – både af tid, initiativ og samarbejdsvilje. Stor tak til alle, der medvirker til af få vores lille samfund til at fungerer.

Og så må jeg lige nævne, at netop i indeværende sæson har jeg hørt rigtig mange af medlemme give udtryk for glæde over vores område og de stemninger og muligheder det repræsenterer! En følelse, jeg tror, vi alle dele og som understreges af de begrænsninger, vi alle må underkaste os i øjeblikket.

Jeg vil ønske os alle en god sommer, hvor vi passer godt på os selv i de respektive haver – men også udtrykke håbet om, at det på et tidspunkt bliver muligt – og forsvarligt - at afholde arrangementer i fællesskab.