Generalforsamling den 28. marts 2015

I år falder den første lørdag i april på påskelørdag. I henhold til vedtægterne flyttes generalforsamlingen derfor til lørdag den 28. marts.

Indkaldelser og regninger for haveleje, kontingent, vand mv. udsendes i slutningen af februar.

Bestyrelsesmøde d. 4.februar 2015

Referat

 1. Økonomi.
  Bestyrelsen blev orienteret omkring økonomien, regnskab fremlægges i Suppevisken og til generalforsamlingen.
 2. Honorering af faste jobs for foreningen.
  Vejene vil blive høvlet 2 gange årligt af kommunens folk, resten vil blive varetaget af medlemmer af foreningen.
 3. Status for aflysning af deklarationen for foreningens område.
  Sagen ligger nu hos Teknik og Miljø. Efter godkendelse vil de afledte forslag til ændring af vedtægter og ordensregler kunne ses på nettet. Det vil komme til afstemning på generalforsamlingen.
 4. Generalforsamling.
  Generalforsamlingen blev berammet til 28. marts. Nærmere oplysninger bliver sat op i skabene.

Bestyrelsesmøde d. 12. januar 2015

Referat

 1. Deklarationens indarbejdelse i vedtægter og ordensregler.
  Bestyrelsen har gennemgået Vedtægter og Ordensregler for foreningen og har nu indarbejdet nogle punkter, hvorefter vi vil foreslå Kommunen at ophæve de gamle deklarationer for Kolonihaveforeningen. Ændringerne i vedtægter og ordensregler vil først være gældene, når de er godkendt af kommunen.
 2. Nyt om hjertestarter.
  Bestyrelsen vil henvende sig til TrygFonden og ansøge om en hjertestarter og efterfølgende undersøge hvordan vi forholder os.

Bestyrelsesmøde d. 15. december 2014

Referat

 1. Aktuel byggesag og dens konsekvenser
  Bestyrelsen vil kontakte teknisk forvaltning for at få belyst en byggesag, hvor vi ikke på alle punkter forstår kommunens afgørelse. Det drejer sig om problematikken ved opførelse af overdækket terrasse/udestue.
 2. Hjertestarter
  Bestyrelsen vil undersøge mulighederne for at få en hjertestarter på Vralden og kontakter i den anledning kommunen.
 3. Vedligehold af vejene.
  Der er blevet lavet aftaler med kommunen om afhøvling af vejene.  Ligeledes bliver der indgået nærmere aftaler med en eller flere havelejere om indkøb og påfylding af grus, og pasning af bed omkring flagstang.
 4. Haver med for stort vandforbrug.
  Haver med for stort vandforbrug vil blive kontaktet af et bestyrelsesmed­lem
 5. Nyt om postildeling.
  Hele området har fået adr.tildeling og kan findes på GPS. Adressen er Vralden og husnummer. Bestyrelsen går i gang med planlægning af opsætning af postkasser, og vil gerne have respons fra de medlemmer, der evt. vil have en sådan.
 6. Eventuelt.
  Intet at berette.

Brand i havekolonien

Onsdag den 10. dec. brændte huset i have 67.

På grund af den kraftige blæst udbrændte det totalt. Der er endnu ikke klarhed over brandårsagen.

Have 67

Aflæsning af vandmåler

Årets forbrug af vand skulle være aflæst og sendt til foreningen inden 1. december. Dags dato mangler oplysning fra 15haver, hvor bestyrelsen er nødt til at foretage aflæsning. De pågældende skal betale et gebyr på 100 kr, der vil blive opkrævet sammen med kontingentet.

NB! Husk at tjekke stophane!

Post på Vralden

Vi er nu blevet optaget i adresseregisteret. Hver enkelt have skulle nu kunne findes på GPS! Det betyder også, at vi kan få bragt post.
Vi vil derfor gerne så hurtigt som muligt høre fra dem, der allerede nu ved, de vil være interesseret i at få opsat postkasse. Foreningen vil anskaffe et antal til en rimelig pris. De vil få plads ved Vraldhal. Medlemmer, der har postkasse, er selv ansvarlig for denne.
Kontaktmailen på hjemmesiden kan bruges til tilmelding. 

Bestyrelsesmøde d. 23. oktober

Referat

 1. Fælles juleafslutning for § 10, festudvalg og bestyrelse.
  Juleafslutning blev fastsat til fredag d. 14. nov. kl 17. i Vraldhal.
 2. Opfølgning af påtaler.
  Bestyrelsen vil prøve at etablere et møde med ejere af misligeholte haver ved henvendelse pr. tlf. og brev.
 3. Vandafregning ved salg af huse.
  Vandafregning skal fremover ske mellem sælger og køber når handlen gennemføres og papirerne skrives.

Bestyrelsesmøde den 15. september 2014

Referat

 1. Svar fra teknisk forvaltning ang. overdækket terasse og overvejelse af konsekvenserne for medlemmerne.
  Diskuteret og taget til efterretning, brevet bliver sat op i skabene og på hjemmesiden.
 2. Byggeansøgninger.
  Bestyrelsen vurderede de indkomne forslag.
 3. Status ang. foreningens indberetning til BBR.
  Skemaer til indberetning til BBR. kommer ud sammen med Suppevisken, de bedes udfyldt og lægges i postkassen ved Vraldhal. evt.spørgsmål rettes til et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen vil senere tage stilling til et gebyr, hvis man ikke får afleveret.

Lukning af terrasser og udestuer

Vi har fået en præcisering af reglerne omkring udestuer og overdækkede terrasser fra Struer Kommune.

Anledningen var en forespørgsel om, hvad man skulle forstå ved selvstændigt tag.

Svaret vil nok give anledning til yderligere diskussion med kommunen, fordi det umiddelbart vil kunne opfattes som en kraftig stramning af de tidligere regler om terrasser og udestuer.

Brevet kan læses her.

Sider

Abonnér på Kolonihaverne Fjordglimt RSS