Bestyrelsesmøde 2018-04-12

Referat

 1. Bestyrelsens Konstituering og arbejdsfordeling
  • Formand AF:
   Kommunikation intern og ekstern, hushandler, udlejning af Vraldhal
  • Kasserer SC:
   Regnskab og budgetter
  • OM:
   Næstformand, formand for §10 udvalget, kloak, veje.
  • OSB
   Opsyn med legepladsen og Vraldhal
  • SH:
   Vand og kloak.
   Resten af punktet udsættes.

Generalforsamling 7. april 2018

 1. Valg af dirigent
  Grethe Hestbech blev og valgt.
 2. Valg af referent
  Ane-Marie Krabbe blev valgt.
 3. Valg af stemmetællere (3)
  Rita Kristensen, have 48, Henning Larsen, have 90, Solvejg Andersen, have 38
 4. Formandens beretning (bilag1)

Standerhejsning 2018

Standerhejsning 2018

Bestyrelsesmøde 2018.04.03

Referat

 1. Om referat af bestyrelsesmøder.
  Procedure for affattelse.
  Hvert punkt behandles færdigt på mødet til godkendelse.
  Procedure for arkivering.
  Dokumentet arkiveres digitalt (AF) og i papirform i mappen på kontoret (OSB).

Forslag fra bestyrelsen til generalforsamlingen

Brandforsikring

Vi har i de senere år haft et par brande på Vralden med den konsekvens, at de omkringliggende veje og haver blev forurenet af asbestmaterialer fra det brændende hus, idet ældre eternittage eksploderer ved brand og kan komme vidt omkring.

Det er en bekostelig affære at få ryddet op efter en sådan forureningsbrand. Det forholder sig sådan, at det i de forurenede haver er de respektive havelejere selv, der via egen brandforsikring skal bekoste oprydning, På grund af sundhedsfare skal den altid foretages af professionelle!

Forslag fra medlemmer til generalforsamlingen

Regel om træer i haverne.

Vores kolonihaveforening er efterhånden ved at være så gammel på den samme beliggenhed, at træerne, der er plantet fra begyndelsen af, har nået højder, som nu er til stor gene for naboerne.

Regninger

Der er nu udsendt regninger til alle, som har opgivet en mailadresse til foreningen.

Hvis du ikke har modtaget, bør du kikke i dit spamfilter, og finder du den heller ikke her, kan du henvende dig til webmaster@fjordglimt.org og få checket din mailadresse og få tilsendt igen.

Hvis du ikke tidligere har opgivet mailadresse er du velkommen til at meddele den snarest muligt og få tilsendt din regning på mail.

De pt. 55, som ikke har opgivet mailadresse vil få regningen tilsendt med PostNord sammen med generalforsamlingsindkaldelsen senere på måneden.

Bestyrelsesmøde 2018.02.12

Dagsorden

Valg til bestyrelsen.

Søren Christensen og Inger Lundsberg er på valg

 

Søren modtager genvalg, men Inger ønsker ikke genvalg.

Generalforsamling 07.04.18.

Udsendelse af dagsorden.

Aftale med dirigent.

Køkkenhjælp

Indkøb

Mikrofon

Åbning af Vraldhal og tilretning af lokale.

 

AG og Søren udsender dagsorden.

AG laver aftale.

Bestyrelsen klarer det selv.

Inger og Ole forbereder indkøb.

Osmund har booket udstyret.

AG og Osmund klargør og åbner døren kl 9.

Jens Fage registrerer

Bestyrelsens forslag til generalforsamling.

(AF) Tvungen brandforsikring.

(SC) Honorar til bestyrelsesmedlemmer.

Evt. andet

 

Ag formulerer forslag.

Honorar til formand og kasserer forøges med 1000,-

Øvrige bestyrelsesmedlemmer forøges med hver 500,-

(SC) Regnskab 2017

Søren fremlagde og gennemgik et tilfredsstillende regnskab.

(SC) Budget 2018

Gennemgået og godkendt.

(AF) Festudvalg.

Vi har aktuelt ingen festudvalg.

Plan for økonomi ved kommende arrangementer.

 

Inger og Ole aftaler revision af festudvalgskassen sammen med Laura. Afventer derefter generalforsamlingen for evt dannelse af nyt festudvalg.

(OM) Vedligehold af veje.

Overvejelse angående forbedring af vores nuværende procedure.

 

Vi forbereder i marts forsøg sammen med kommunen med vej 2 med vejprofil og knust beton.

(SC) Ansættelse af ny vejmand

Der er kommet  adskillige henvendelser.

 

 

Vi indkalder til møde med haverne nr 49 og 160 mhp at aftale arbejdet.

(AF) Standerhejsning d. 09.04 Nye standere er bestilt.

Køkkenhjælp

Indkøb

 

Vi søger hjælp udefra vedr. indkøb anretning og oprydning.

 

Eventuelt

(OM) Opsætning af hylder i skuret.

Dato for næste bestyrelsesmøde.

Kontortider med kasserer

 

Villy og Ole rydder op og indretter.

Tirsdag d 3 april kl  14 i Vraldhal.

5/4, 12/4, 19/4, 29/4, 3/5 og 27/5 eller iflg aftale med kasserer.

Største tomat i 2017???

Hans og Lydia i have 83 har i sommeren 2017 avlet en tomat på 1200g.

Ingen højere?

Huller i vejene

Jo, da – vi har alle opdaget det – !

Vejenes tilstand er den værste i mange år.

Årsagen er selvfølgelig meget regn - og at trafikken i vores område hele tiden forøges, også i vinterperioden!

Desværre er der ikke så meget at gøre lige nu, idet afhøvling af vejene skal foregå, når de har nået en bestemt tørhedsgrad! Det vil tidligst være i april/maj!

Sider

Abonnér på Kolonihaverne Fjordglimt RSS